71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Prawo o notariacie

Czynności notarialne wykonywane przez notariusza reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.0.2291 t.j.). Zawiera informacje dotyczące przepisów ogólnych, zasady powoływania oraz odwoływania notariusza (kandydatura, termin uruchomienia kancelarii, ślubowanie), jego prawa oraz obowiązki, odpowiedzialność za szkody oraz odpowiedzialność dyscyplinarną. Ponadto , która szczegółowo opisuje czynności notarialne, do wykonania których zobowiązany jest notariusz, w tym również sposób, w jaki powinna być prowadzona jego kancelaria.

Ustawa określa charakter aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, doręczania oświadczeń, sporządzania protokołów, protestów, wypisów, odpisów i wyciągów, a także opisuje zagadnienia związane z przyjmowaniem dokumentów na przechowywanie. W sposób szczegółowy przedstawia, w jaki sposób powinny zostać stworzone i jakie obowiązki ciążą na notariuszu jako osobie zaufania publicznego.

Ustawa w sposób jasny określa zasady nadzoru nad notariatem, strukturę organizacji i kompetencje samorządu, a także inne zasady związane z działaniami podejmowanymi przez notariusza. Uprawnia go do wykonywania określonych czynności notarialnych w ściśle określonym miejscu, jakim jest kancelaria. Dokument definiuje również zasady wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych. Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie umowy między stronami, ale jednocześnie nie może być ono wyższe, niż stawki taksy notarialnej ,których wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ( t.j. Dz.U.2013r.,, poz.237) .

Na podstawie odrębnych przepisów Notariusz zobowiązany jest również do pobierania podatków oraz opłat sądowych, które stanowią należność ( dochód) Skarbu Państwa i w związku z tym notariusz pobrany podatek i opłatę sądową przelewa na rachunki właściwego Urzędu Skarbowego i Sądu.

Do nadawania aktom mocy prawnej notariusz stosuje własnoręcznie wykonany podpis oraz pieczęć urzędową z wizerunkiem orła. Jego obowiązkiem jako osoby zaufania publicznego jest dokładne sprawdzanie zgodności informacji oraz treści zawartych w aktach z przedłożonymi przez strony dokumentami urzędowymi,  a także weryfikowanie danych stron biorących udział w procedurach.

Ustawa była wielokrotnie nowelizowana – ostatnie zmiany miały miejsce w 2018 roku (ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2018 r. poz. 398).