71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowy warunkowe

Czym jest umowa warunkowa?

Jest to rodzaj umowy, która została zawarta pod pewnym, określonym warunkiem. Oznacza to, że może wywołać skutki dopiero pod zajściu wskazanego zjawiska. Jednak nie wszystkie czynności prawne można uzależnić od warunków. Do takich, wobec których nie można zastosować tego rodzaju umowy należą czynności takie jak zawarcie małżeństwa, przeniesienie własności nieruchomości, ustanowienie spadkobiercy w testamencie, czy odrzucenie lub przyjęcie spadku. Ponadto zakaz zastosowania warunków może być regulowany przepisami ustawy.

Jednym z warunków zawartych w umowie przedwstępnej, deweloperskiej czy warunkowej umowie sprzedaży może być termin lub spełnienie jednego z innych ustalonych przez strony lub wynikających z innych ustaw warunków. Termin należy do zdarzeń przyszłych pewnych. Wiele czynności prawnych jest realizowanych z zastrzeżeniem terminu, co zostaje dokładnie zanotowane w umowie. Terminy dzieli się na:

  • początkowe – skutek prawny następuje z chwilą nadejścia konkretnej daty (przypomina tym warunek zawieszający),
  • końcowe – po minięciu wskazanej daty skutek prawny ustaje (przypomina tym warunek rozwiązujący).

O warunkach

Można wyróżnić warunki:

  • zawieszające – oznacza to, że jeżeli zostaną spełnione nastąpi skutek prawny.
  • rozwiązujące – przy spełnieniu ich skutki prawne ustają.

Istotne znaczenie przy konstruowaniu tej formy umowy jest, żeby warunek był możliwy do spełnienia. W sytuacji, gdy jest niemożliwy, sprzeczny z prawem lub niezgodny z zasadami życia społecznego czynność prawną należy uznać za nieważną.

Akt notarialny warunkowy

Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości może być zawarta w formie aktu notarialnego – jest to z reguły praktykowane, gdy nieruchomość objęta jest prawem pierwokupu. Wówczas warunkiem jest fakt nieskorzystania z prawa do pierwokupu. O zawarciu takiej umowy notariusz zawiadamia podmiot uprawniony, iż ma prawa pierwokupu. Przy nieskorzystaniu z niego strony zawierają – także w formie aktu notarialnego – umowę przeniesienia własności. Jeżeli natomiast uprawniony chce skorzystać z prawa pierwokupu musi zgłosić się do notariusza i złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego.