71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowa najmu okazjonalnego

Do polskiego prawa najem okazjonalny został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 150) art. 19a-19e cytowanej ustawy.

Istota najmu okazjonalnego

Głównym celem wprowadzenia najmu okazjonalnego było zapewnienie właścicielom nieruchomości skuteczniejszej ochrony ich własności. Pozwala on zabezpieczyć prawa Wynajmującego, w szczególności zaś prawo do eksmisji uciążliwych lokatorów. Przy zwykłej umowie najmu Właściciel nieruchomości ma ograniczone prawa, a Najemcę chronią przepisy o ochronie praw lokatorów.

Najważniejsze kwestie

W przypadku najmu okazjonalnego przedmiotem umowy może być wyłącznie lokal mieszkalny. Nie można zastosować tego rodzaju umowy do nieruchomości dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przy konstruowaniu dokumentu konieczne jest szczegółowe opisanie lokalu, czyli określenie jego wielkości, liczby pomieszczeń, planu lokalu – w postaci załącznika do podpisywanego dokumentu.

Należy pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta pisemnie i może być zawarta tylko na czas określony (nie dłuższy niż 10 lat), przy czym okres ten można przedłużyć.

Umowa najmu okazjonalnego może być sporządzona w obecności notariusza, który np. poświadczy podpisy stron. Natomiast  aby w pełni chronić prawa Wynajmującego niezbędne jest sporządzenie przez Najemcę w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do opróżnienia(opuszczenia) lokalu po ustaniu, wygaśnięciu umowy najmu.. W umowie, oprócz ogólnego oświadczenia najmu okazjonalnego, powinny zostać zawarte następujące dokumenty:

  • oświadczenie Wynajmującego, w którym wyraża zgodę na zajmowanie lokalu przez Najemcę przez czas określony w umowie (nie dłużej niż 10 lat, z możliwością przedłużenia),
  • oświadczenie Najemcy, w którym zobowiązuje się do oddania lokalu po upływie czasu określonego w umowie, pod rygorem egzekucji,
  • oświadczenie Najemcy o lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku egzekucji związanej z opróżnieniem zajmowanego już mieszkania.
  • Ponadto w umowie najmu okazjonalnego powinny znaleźć się informacje określające wysokość czynszu, terminu jego spłaty, formy płatności, a także informacje dotyczące kaucji zabezpieczającej.