71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Doręczanie oświadczeń

W myśl Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie osoba notariusza jest uprawniona do wykonywania czynności notarialnej w postaci doręczania oświadczeń. Polega ona na doręczeniu przez notariusza – na żądanie strony – pisemnego oświadczenia stronie przeciwnej, które może rodzić skutki prawne. Należy przy tym mieć na uwadze, iż to właśnie notariusz ocenia czy przedmiotowe oświadczenie wywołuje skutki prawne. Osoba żądająca doręczenia wnosi ustnie do protokołu, wręcza bądź przesyła podpisaną treść oświadczenia. Ponadto doręczenie musi nastąpić we wskazanym miejscu, przy zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Z przeprowadzonej czynności notariusz zobowiązany jest sporządzić protokół – bez względu czy była ona skuteczna, czy też nie. W przypadku, gdy przeciwna strona ustosunkuje się do oświadczenia ustnie bądź wręczy pisemną odpowiedź i oświadczy, że protokół podpisze wówczas informacja przez nią przekazana zostaje umieszczona przez notariusza w protokole.

Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia z zamieszczoną odpowiedzią, jeżeli taka została przekazana i doręczona. Ponadto na wyraźne żądanie strony, która zażądała doręczenia, notariusz może dokonać doręczenia listownie (listem poleconym). To zobowiązuje go do zamieszczenia treści doręczonego oświadczenia wraz ze wzmianką o przesłaniu go listem.