71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowy zamiany

Czym jest umowa zamiany?

Jest to forma zobowiązania dwóch stron do wzajemnego przeniesienia własności. Oznacza to, że każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. W przypadku umowy zamiany dotyczącej nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub użytkowania wieczystego konieczne jest bezwzględne zachowanie formy aktu notarialnego. Przedmiotem umowy może być również inny rodzaj nieruchomości bądź prawa np. dotyczący prawa własności niezbudowanej nieruchomości gruntowej.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności notarialnej:

  • podstawa nabycia nieruchomości lub prawa,
  • odpisy zwykłe ksiąg wieczystych, prowadzone dla nieruchomości gruntowych, lokali stanowiących odrębną nieruchomość, czy prawa użytkowania wieczystego bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • mapa z projektem podziału nieruchomości (jeżeli nieruchomości jest podzielona) z zatwierdzeniem tego projektu ze strony wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego (jeśli nabycie nastąpił z powodu spadku, zasiedzenia, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności),
  • zaświadczenie o braku zameldowania jakiejkolwiek osoby w budynku,
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach w spółdzielni mieszkaniowej lub u zarządcy nieruchomości,
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej w sytuacji zbycia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu bądź wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działki pod budynkiem w sytuacji założenia księgi wieczystej dla takiego prawa.