71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów

Jedną z czynności notarialnych jest sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów z dokumentów. Wynika to z faktu, iż oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce przechowywania, dlatego też strony czynności po podpisaniu aktu notarialnego nie otrzymują oryginalnej wersji. Przekazany im zostaje wypis, czyli dosłowne powtórzenie oryginału (jednak bez poprawek nanoszonych na nim ). Odpisy są sporządzane z innych dokumentów niż akty notarialne. Stanowią wierne odzwierciedlenie zawartości oryginału, natomiast wyciągi są tylko jego częścią.

Notariusz może sporządzić wypis, odpis lub wyciąg i udostępnić:

  • stronom aktu lub dokumentu,
  • osobom, dla których prawo do otrzymania wypisu czy odpisu zastrzeżono w akcie, dokumencie,
  • osobom za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu wojewódzkiego,
  • następcom prawnym w/w osób
  • właściwym instytucjom w określonych prawem przypadkach.


Wypis oraz odpis mają moc prawną oryginału. Aby były prawomocne muszą zawierać w nagłówku informację o tym, że jest wypisem, odpisem lub wyciągiem, a także informację o tym kiedy i komu został wydany. Ponadto musi znaleźć się nim podpis i pieczęć notariusza. W przypadku, gdy dokument ma więcej niż 1 stronę wszystkie muszą być ponumerowane, połączone, oparafowane i spojone pieczęcią. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2014 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej opłata za każdą rozpoczętą stronę wypisu, odpisu, wyciągu wynosi 6 zł +23% VAT