71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Dokumenty

Akt notarialny, notarialne poświadczenie podpisu

– sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować

Dokumenty do czynności notarialnych:

W celu dokonania jakiejkolwiek usługi notarialnej, w tym sporządzenia projektu aktu notarialnego, konieczne jest dostarczenie do wrocławskiej Kancelarii Notarialnej przed umówionym terminem dokumentów niezbędnych do przygotowania danej umowy.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ważne

Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Do każdej usługi notarialnej wymagane są następujące dane stron:

 • osoba fizyczna (dane z dowodu osobistego lub paszportu)
  1. imiona,
  2. nazwiska,
  3. imiona rodziców,
  4. adres zameldowania / zamieszkania,
  5. PESEL,
  6. nr dowodu osobistego lub paszportu,
  7. adres zameldowania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania,
  8. oryginał pełnomocnictwa do osoby / osób reprezentujących.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego, który notariusz ma obowiązek dołączyć przesyłając wypis umowy do właściwego Sądu wieczystoksięgowego.

 • osoba prawna:
  1. pełna nazwa,
  2. forma prawna,
  3. siedziba,
  4. NIP,
  5. REGON,
  6. aktualny odpis z rejestru KRS,
  7. członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne,
  8. oryginał pełnomocnictwa do osoby / osób reprezentujących.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego, który notariusz ma obowiązek dołączyć przesyłając wypis umowy do właściwego Sądu wieczystoksięgowego.

 Darowizna

A. Darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa (potwierdzenie stopnia pokrewieństwa),
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności).

B. Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej (jeżeli księga dla prawa została założona),
 • podstawa nabycia prawa (np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa (potwierdzenie stopnia pokrewieństwa),
 • wartość spółdzielczego prawa do lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności).

C. Darowizna działki

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy lub zaświadczenie o braku planu,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów warz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziału,
 • gdy nieruchomość będzie dzielona: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności).

Dożywocie

A. lokal

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności),

B. nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wartość rynkowa nieruchomości,
 • warunki i termin wydania nieruchomości,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy lub zaświadczenie o braku planu,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wypis
 • z rejestru gruntów warz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziału,
 • gdy nieruchomość będzie dzielona: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności).

 Sprzedaż

A. Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • terminy i warunki zapłaty ceny,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności),
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć:
   • umowę kredytową do okazania,
   • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu
   • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
   • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych u zarządcy nieruchomości,
   • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

B. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona,
 • podstawa nabycia prawa przez stronę sprzedającą (np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Sprzedającym prawie do lokalu wraz z informacją, że nie ma zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych na przedmiotowym prawie,
 • wartość rynkowa spółdzielczego prawa do lokalu,
 • terminy i warunki zapłaty ceny,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer konta bankowego, na który ma zostać zapłacona za lokal
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności),
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć:
    • umowę kredytową do okazania,
    • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu
    • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
    • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

C. Sprzedaż działki

 • dowody tożsamości stron umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • wartość rynkowa nieruchomości,
 • terminy i warunki zapłaty ceny,
 • warunki i termin wydania nieruchomości,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy lub zaświadczenie o braku planu
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 •  zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach ,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów warz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziału,
 • gdy nieruchomość będzie dzielona: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadku, zasiedzenia, a po 01.01.2007 roku także na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności),
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć:
    • umowę kredytową do okazania,
    • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu
    • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

Testament

 • dowód tożsamości osoby sporządzającej testament (testatora),
 • dane osoby powoływanej do dziedziczenia imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
 • w przypadku gdy testator pragnie przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość również informacje dotyczące tej nieruchomości – opis tej nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).

Przyjęcie / Odrzucenie Spadku

 • dowód tożsamości osoby przyjmującej / odrzucającej spadek,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • dane pozostałych spadkobierców (małżonka, dzieci, wnuków, rodzeństwa etc. spadkobiercy),
 • protokoły przyjęcia / odrzucenia spadku przez pozostałych spadkobierców, jeżeli były sporządzane (wypisy aktów notarialnych).

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

 • dowód tożsamości wszystkich spadkobierców,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony (wypis aktu notarialnego testamentu),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – odpisy skrócone:
 • aktu małżeństwa spadkodawcy,
 • aktów urodzenia wszystkich dzieci (mężczyzn lub niezamężnych kobiet),
 • aktów małżeństwa (kobiet zamężnych),
 • numer PESEL zmarłego (umieszczony na akcie zgonu lub zaświadczenie dotyczące numeru PESEL zmarłego wydane przez właściwy Urząd Miejski, Wydział Spraw Obywatelskich).

Umowy Majątkowe Małżeńskie lub Przedmałżeńskie – Intercyzy

A. ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

 • dowody osobiste stron umowy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

B. rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej

 • dowody osobiste stron umowy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

C. przedmałżeńskie umowy majątkowe

 • dowody osobiste stron umowy,
 • data planowanego zawarcia związku małżeńskiego wynikająca z dokumentu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Pełnomocnictwo

 • Notariusz sporządza pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
 • dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),
 • dane osobowe pełnomocnika – imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
 • w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości – opis tej nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).

Poświadczenia dokumentów (sporządzenie odpisu bądź wyciągu dokumentu)

 • dowód tożsamości osoby, która dany dokument u notariusza przedkłada,
 • oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony.

Notarialne poświadczenie podpisu na dokumencie

 • dowód tożsamości osoby, która będzie składała przed notariuszem podpis na dokumencie,
 • oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony.

UWAGA! Podpis na dokumencie należy złożyć w obecności notariusza!

Gdzie się udać po dokumenty?

 1. Odpis zwykły z księgi wieczystej – wydawany przez właściwy sąd rejonowy, wydział ksiąg wieczystych właściwy dla położenia nieruchomości, a w przypadku księgi elektronicznej każdy wydział ksiąg wieczystych na terenie RP, lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław, tel. (071) 33-44-539, 33-44-581, 33-44-503.
 2. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – wydawany przez właściwe starostwo powiatowe.
  • Dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, tel. (071) 32-72-100.
 3. Wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych – wydawany jest przez właściwe starostwo powiatowe.
  • Dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, tel.(071) 32-72-100.
 4. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości – dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, tel.(071) 32-72-100.
 5. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, wydawane przez właściwy Urząd Gminy.
 6. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego – wydawane w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.