71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Spisywanie protokołów

Czym jest protokół?

Stanowi pisemne sprawozdanie z przebiegu różnego rodzaju posiedzeń i jest dokumentem oficjalnym , wobec czego nie może być zastąpiony zwykłym sprawozdaniem ani notatką urzędową. Owszem w trakcie spotkania protokolant może sporządzać notatki, jednak ostateczna wersja tekstu musi przyjąć formę protokołu, zawierającego takie elementy jak: nagłówek, data i miejsce zebrania, imienny wykaz uczestników (przy licznej grupie osób może być dołączona lista obecności), przedstawienie porządku obrad (w punktach), informacja o rozpoczęciu obrad, przebieg obrad, wnioski i ustalenia, informacja o zakończeniu, podpisy, załączniki.

Kiedy notariusz spisuje protokół?

Zgodnie z przepisami prawa (art. 104 prawa o notariacie) notariusz upoważniony jest do spisywania protokołów :

  • z walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawnie wskazanych,
  • stwierdzających przebieg określonych czynności oraz zdarzeń wywołujących skutki prawne,
  • sporządzanych przy przejmowaniu na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy, itp.
  • dotyczących stawiennictwa stron i złożonych przez te strony oświadczeń.

Protokół spisywany jest w formie aktu notarialnego, co może wynikać z ustawy, umowy, statutu, regulaminu bądź innego aktu wewnętrznego określonej osoby prawnej. Osoby zainteresowane udokumentowaniem wyglądu stron internetowych i treści na nich zawartych bądź treści zamieszczonych na tzw. internetowych serwisach społecznościowych mogą skierować się do notariusza w celu spisania protokołu otwarcia strony internetowej.