71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Opłaty notarialne

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wzór umowy jest sporządzany tylko w przypadku umów deweloperskich, przy czym taki wzór dotyczy konkretnej inwestycji realizowanej przez konkretnego dewelopera. Poza tą sytuacją notariusz NIE posługuje się formularzami, wzorami, draftami itp. Każda umowa jest przygotowywana na podstawie indywidualnych dokumentów przedłożonych przez Strony, które chcą zawrzeć daną umowę. Natomiast art 79 pkt 8 Prawa o notariacie (Dz. U. 2020.1192 z dnia 03.07.2020 r.) przewiduje sporządzenie przez notariusza projektu aktu i zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej jest to odpłatna czynność notarialna.

Jeżeli Państwa życzeniem jest zapoznanie się z projektem umowy uprzejmie proszę aby zgłosić to najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem umowy, drogą mailową na adres pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl .

Opłata notarialna składa się z :

  • podatku (odprowadzany do właściwego urzędu skarbowego)
  • opłaty sądowej (odprowadzanej do właściwego sądu)
  • taksy notarialnej – jej maksymalną stawkę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz. 237 Dziennik Ustaw RP.

Podstawowe opłaty notarialne

Za podpisanie aktu notarialnego notariusz pobiera:

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI TAKSA NOTARIALNA
do 3 000zł 100zł
powyżej 3 000zł do 10 000zł 100zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000zł
powyżej 10 000zł do 30 000zł 310zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000zł
powyżej 30 000zł do 60 000zł 710zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000zł
powyżej 60 000zł do 1 000 000zł 1 010zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000zł
powyżej 1 000 000zł do 2 000 000zł 4 770zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000zł
powyżej 2 000 000zł 6 770zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000zł nie więcej niż 10 000zł, spadki i darowizny nie więcej niż 7 500zł

* stawki ujęte w tabeli  są stawkami maksymalnymi

 Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego notariusz pobiera:

Umowę majątkową małżeńską 400zł
testament 50zł
testament zawierający zapis zwykły 150zł
testament zawierający polecenie 150zł
testament z pozbawieniem prawa do zachowku 150zł
testament zawierający zapis windykacyjny 200zł
odwołanie testamentu 30zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić 60zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30zł
pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750zł
za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1100zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 500zł
za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300zł
za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego 1000zł
za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100zł
za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20zł
za sporządzenie innego protokołu 200zł
za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100zł
za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50zł
za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30zł

* stawki ujęte w tabeli  są stawkami maksymalnymi

 Za poświadczenia notariusz pobiera:

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300zł
na dokumentach, nie oznaczonych sumą pieniężną 20zł
za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6zł za każdą stronę
za poświadczenie czasu okazania dokumentu 6zł za każdą stronę
za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 5zł
za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu 30zł
za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu 30zł

* stawki ujęte w tabeli  są stawkami maksymalnymi

Gdy wykonanie czynności prawnych odbywa się poza siedzibą kancelarii notariusz może ustalić wyższe wynagrodzenie, które jest uzależnione od czasu opuszczenia kancelarii przez notariusza do chwili powrotu, w wysokości do 50 zł wynagrodzenia (każda godzina w porze dziennej – 8.00-20.00) lub do 100 zł wynagrodzenia (każda godzina w porze nocnej – pozostałe godziny).