71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowa darowizny

Regulacje prawne art. 888-902 Kodeksu Cywilnego dotyczą umowy darowizny, która opiera się na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie pewnego składnika majątku albo sumy pieniężnej.

Darowizną może stać się każdy przedmiot, jaki Darczyńca chce przekazać wskazanej przez siebie osobie. Dotyczy to nie tylko wartościowych przedmiotów czy pieniędzy, ale także nieruchomości czy samochodów. Darczyńca ma również możliwość zwolnienia drugiej osoby z ciążących na niej długów. Umowa darowizny nieruchomości dla swojej ważności musi być sporządzna w formie aktu notarialnego, natomiast umowa darowizny innych przedmiotów może, choć nie musi zostać spisana w kancelarii notarialnej. Umowa darowizny musi zostać sporządzona w sposób przejrzysty i zrozumiały dla obu stron. Obejmuje ona wskazanie osoby Obdarowanej, informacje o przedmiocie, który ma zostać przekazany, a także oświadczenie Obdarowanego o zgodzie na przyjęcie danego przedmiotu. Notariusz sporządzający umowę darowizny ma obowiązek zgłoszenia darowizny w Urzędzie Skarbowym.

Akt notarialny czy forma pisemna

Co do zasady umowa darowizny powinna mieć zwykłą formę pisemną. W niektórych przypadkach przewidziane jest zastosowanie formy aktu notarialnego, a dotyczy to darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości i praw spółdzielczych.

Elementy umowy darowizny

Do obowiązkowych elementów należy wskazanie miejsca i daty sporządzenia dokumentu oraz określenie stron (Darczyńcy i Obdarowanego). Istotną kwestią jest oznaczenie przedmiotu darowizny, a także oświadczenie Darczyńcy, że przedmiot stanowi jego własność i nie jest zabezpieczeniem , przedmiotem zastawu, itp. Ponadto Darczyńca ma prawo i możliwość nałożenia na Obdarowanego obowiązku określonego działania lub zaniechania, ale nie może czynić kogoś wierzycielem. Warto nadmienić w tym miejscu, że darowizna w kręgu najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn.

Do obowiązkowych elementów umowy zalicza się także określenie daty wykonania darowizny, a także określenie strony, ponoszącej koszty zawarcia umowy, jak również podpisy stron.