71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowa darowizny

Na czym polega umowa darowizny u notariusza?

Regulacje prawne art. 888-902 Kodeksu Cywilnego dotyczą umowy darowizny, która opiera się na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie pewnego składnika majątku albo sumy pieniężnej.

W jaki sposób działa darowizna w krajowym systemie prawnym i co można podarować?

Darowizną może stać się każdy przedmiot, jaki Darczyńca chce przekazać wskazanej przez siebie osobie. Dotyczy to nie tylko wartościowych przedmiotów czy pieniędzy, ale także nieruchomości czy samochodów. Darczyńca ma również możliwość zwolnienia drugiej osoby z ciążących na niej wobec Darczyńcy długów. Umowa darowizny nieruchomości dla swojej ważności musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, natomiast umowa darowizny innych przedmiotów może, choć nie musi zostać sporządzona w kancelarii notarialnej. Umowa darowizny musi zostać sporządzona w sposób przejrzysty i zrozumiały dla obu stron. Obejmuje ona wskazanie osoby Obdarowanej, informacje o przedmiocie, który ma zostać przekazany, a także oświadczenie Obdarowanego o zgodzie na przyjęcie danego przedmiotu. Notariusz sporządzający umowę darowizny ma obowiązek zgłoszenia darowizny w Urzędzie Skarbowym.

Krótkie podsumowanie – co przykładowo może być przedmiotem darowizny?

 • pieniądze,
 • prawa autorskie,
 • samochody,
 • nieruchomości,
 • papiery wartościowe.

Czy darowizna musi dotyczyć zawsze członków rodziny?

Umowa darowizny nie musi dotyczyć wyłącznie członków rodziny, ale również innych osób lub podmiotów. Sprawy darowizny reguluje bezpośrednio Kodeks Cywilny. Obdarowany nie musi zawsze zgłaszać się do notariusza w celu podpisania dokumentacji. Wystarczy, że darczyńca wypełni swój obowiązek, a darowizna staje się faktem prawnym. Forma aktu notarialnego to kwestia obowiązkowa gdy ma być darowana nieruchomość czyli działka, dom, mieszkanie lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. Umowa darowizny musi być podpisana przez obie strony Darczyńcę i Obdarowanego.

Jak wygląda przekazywanie majątku najbliższym na zasadzie darowizny?

Jeżeli darczyńca przekazuje uprawnionemu wadliwą rzecz powinien możliwie najszybciej naprawić szkodę. Forma darowania majątku sprawdza się najczęściej pomiędzy rodzicami oraz dziećmi. Prawo mówi wyraźnie, że darowizna podlega opodatkowaniu, ale ustawodawca przewidział ustawowe zwolnienie od podatku od darowizny, czy też w zależności od stopnia pokrewieństwa wprowadzenie limitów kwotowych pod odpowiednie grupy podatkowe. To sprawia, że dopiero po przekroczeniu limitu kwoty darowizny dochodzi do opodatkowania różnicy. Wyjątek stanowi grupa zerowa, czyli małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie. Darowizna od rodziców nie podlega zatem opodatkowaniu .Większe darowizny warto udokumentować i złożyć odpowiednie formularze do Urzędu Skarbowego – potrzebna będzie właśnie umowa darowizny.

Akt notarialny czy forma pisemna

Co do zasady umowa darowizny może mieć zwykłą formę pisemną. W niektórych przypadkach przewidziane jest zastosowanie formy aktu notarialnego, a dotyczy to darowizny prawa własności , prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i praw spółdzielczych do lokalu..

Elementy umowy darowizny

Do obowiązkowych elementów należy wskazanie miejsca i daty sporządzenia dokumentu oraz określenie stron (Darczyńcy i Obdarowanego). Istotną kwestią jest oznaczenie przedmiotu darowizny, a także oświadczenie Darczyńcy, że przedmiot stanowi jego własność i nie jest zabezpieczeniem , przedmiotem zastawu, itp. Ponadto Darczyńca ma prawo i możliwość nałożenia na Obdarowanego obowiązku określonego działania lub zaniechania, ale nie może czynić kogoś wierzycielem. Do obowiązkowych elementów umowy zalicza się także oświadczenie Obdarowanego, że darowiznę przyjmuje, określenie daty wykonania darowizny, a także określenie strony, ponoszącej koszty zawarcia umowy, jak również podpisy stron.

W jaki sposób przenosi się większą własność zgodnie z aktualnymi normami prawnymi?

Najpopularniejsze narzędzie wykorzystywane do przenoszenia własności, także na osoby trzecie to umowa darowizny właśnie, testament potwierdzony u notariusza oraz sporządzanie umowy dożywocia. Jak wyglądają różnice pomiędzy tymi instrumentami? Darowizna prowadzi do przeniesienia majątku, bez żadnych korzyści dla samego właściciela majątku. Testament uaktywnia się dopiero po śmierci. Natomiast umowa dożywocia gwarantuje zamieszkanie w nieruchomości, a nawet uzyskanie płatności od strony zainteresowanej przejęciem. A zatem darowizna to tylko jeden ze sposobów na dysponowanie zasobami.

Umowa darowizny – podsumowanie korzyści

 • umowa darowizny może dotyczyć osób spokrewnionych oraz niespokrewnionych,
 • szansa na przekazanie właściwie dowolnej rzeczy, zasobów wybranemu podmiotowi,
 • częściowe odliczenie podatku od darowizny,
 • w krajowym systemie prawnym nie występuje limit darowizn,
 • najbliżsi członkowie rodziny nie muszą martwić się podatkami przy darowiznach,
 • alternatywa dla umowy dożywocia w przypadku przekazania nieruchomości.

Kancelaria notarialna wyjaśnia na spotkaniu z klientem wszystkie założenia umowy darowizny bezpłatnie, na życzenie.