71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Czynności notarialne

W Kancelarii Notarialnej notariusz dokonuje się usług notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Przed przystąpieniem do świadczenia usług notarialnych np. spisania umowy sprzedaży, notariusz jest zobowiązany do stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w danej czynności. związanych z wykonywaną czynnością (sprawdzenie dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu)

Świadczone usługi

Czynności dokonywane przez notariuszy, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 z późn. zm.):

 1.  Akty notarialne:
  • umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości: działek gruntu, prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych (np. garaż) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także inne, np. umowy przedwstępne; umowy darowizny, umowy spółki, akty założycielskie fundacji; umowy majątkowe małżeńskie i majątkowe umowy przedmałżeńskie (intercyzy), umowy o podział majątku, umowy o dział spadku (w tym również częściowy podział majątku lub częściowy dział spadku), oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o przyjęciu spadku, oświadczenia o odrzuceniu spadku, testamenty oraz pełnomocnictwa.
 1. Akty poświadczenia dziedziczenia
  • dokument stwierdzający nabycie spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego lub na podstawie testamentu (sporządzonego przed notariuszem lub własnoręcznie przez spadkodawcę). Przed przystąpieniem do jego sporządzeniem notariusz spisuje protokół dziedziczenia. Podczas tej czynności obecne muszą być wszystkie osoby, które ustawodawca uznaje za spadkobierców ustawowych. Poświadczenie dziedziczenia na podstawie testamentu może zostać przeprowadzone tylko, jeśli strony zgodne są co do postanowień zawartych w testamencie. Notariusz ma obowiązek poinformowania stron m. in. o dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia czynności prawnej.
 1. Sporządzanie innych poświadczeń np. dokumentu, podpisu
  • notariusz poświadcza własnoręczność podpisu, zgodność odpisów lub kopii dokumentów zgodnie z okazanym oryginałem, datę okazania dokumentu oraz pozostawanie osoby przy życiu lub jej przebywanie w określonym miejscu. Czynność poświadczenia własnoręczności podpisu polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza Czynność poświadczenia zgodności odpisu wymaga również porównania go z oryginałem oraz potwierdzenia, że kopia nie posiada znaków szczególnych, poprawek lub dopisków.
 1. Spisywanie protokołów:
  • protokoły walnego zgromadzenia spółek akcyjnych, protokoły z posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zebrań wspólnot mieszkaniowych i innych, np. protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • protokoły poświadczające nieobecność jednej ze stron w terminie ustalonym przez strony jako termin podpisania umowy, protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz inne dokumenty sporządzane w celu ustalenia przebiegu określonych czynności notarialnych, które mogą następnie wywołać skutki prawne.
 1. Inne czynności świadczone w ramach usług notarialnych:
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzenie innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
  • sporządzanie projektów umów, aktów notarialnych, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  • przechowywanie papierów wartościowych, pieniędzy oraz dokumentów na prośbę stron,
  • udzielanie informacji obejmujących zakres dokonywanych czynności notarialnych,
  • doręczanie różnego typu oświadczeń,
  • sporządzanie innych dokumentów na prośbę stron.

 

Od 01.07.2016r. notariusz w związku ze świadczoną usługą dotyczącą nieruchomości np. umową sprzedaży, darowizny, ustanowieniem hipoteki, składa wniosek wieczystoksięgowy do Sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Złożenie wniosku teleinformatycznego jest odrębną czynnością i jej koszt wynosi 246 zł brutto.