71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Akty notarialne

Czym są akty notarialne?

Akt notarialny jest to szczególna forma czynności prawnej (np. nieruchomości można sprzedać/kupić wyłącznie na podstawie aktu notarialnego). Umowę w formie aktu notarialnego może sporządzić wyłącznie notariusz. Czynność ta należy do podstawowych obowiązków notariusza z racji wagi, jaką posiadają tego rodzaju dokumenty  urzędowe. Czynność sporządzenia dokumentu przeprowadzana jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wolą stron.

Na czym polega sporządzanie dokumentów?

Akty notarialne sporządzane są przez notariusza, który spisuje i redaguje treści oświadczeń woli, a jednocześnie dba o to aby były one zgodne z obowiązującymi normami prawnymi . Czyni to na prośbę stron, które następnie zapoznają się dokładnie z podyktowaną przez siebie i spisaną przez notariusza treścią aktu notarialnego. Jeżeli jest ona zgodna z intencjami stron oraz obowiązującymi przepisami wówczas akt notarialny jest podpisany przez osoby składające te oświadczenia oraz notariusza.

Jak należy sporządzać dokumenty?

Charakter aktów notarialnych (ich brzmienie oraz formę) określają art. 91-95 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z nimi dokument zawiera:

  • czas rozpoczęcia oraz podpisania oświadczenia woli (nie tylko datę, ale także na żądanie stron dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności),
  • miejsce (miasto, adres kancelarii),
  • dane osobowe osób biorących udział w spisywaniu aktu notarialnego stron, ewentualnie ich pełnomocników prawnych,
  • oświadczenia stron,
  • dokumenty na podstawie których sporządzany jest akt notarialny,
  • informacje dotyczące opłat sądowych, taksy notarialnej oraz podatków należnych Skarbowi Państwa, które notariusz ma obowiązane pobrać i przesłać do odpowiednich Urzędów Skarbowych,
  • potwierdzenie odczytania treści aktu notarialnego,
  • podpisy stron i innych osób biorących udział w czynności,
  • podpis notariusza, nadający ważność prawną spisanemu aktowi notarialnemu.

Przechowywanie dokumentów – Wrocław Stare Miasto

Wszystkie akty notarialne spisane w Kancelarii Notarialnej oraz załączone dokumenty przechowywane są przez notariusza przez okres dziesięciu lat. Po tym czasie notariusz przekazuje je Sądowi Rejonowemu Wydziałowi Ksiąg Wieczystych właściwemu według miejsca położenia Kancelarii Notarialnej. Stronom wydawane są wypisy opatrzone pieczęcią urzędową oraz podpisem notariusza, które stanowią wierną kopię oryginału i posiadają tę samą moc prawną.