71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowa deweloperska

Czym jest umowa deweloperska?

Do 29 kwietnia 2012 roku obowiązywały przepisy, które w niewystarczającym stopniu chroniły prawa nabywców nieruchomości. We wskazanym terminie weszła w życie ustawa deweloperska, która miała temu przeciwdziałać poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów ochrony nabywców w razie niedotrzymania przez dewelopera warunków umowy. Główną zmianą w stosunku do wcześniejszych przepisów było wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, co stanowi gwarancję skutecznej realizacji praw nabywcy. Umowa deweloperska zawierana jest więc w formie aktu notarialnego i dotyczy przeniesienia na nabywcę (będącego osobą fizyczną), po zakończeniu realizacji projektu deweloperskiego, prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości stanowiącej dom jednorodzinny.

Przedmiot umowy deweloperskiej

Może nim być wyłącznie przyszły lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Oznacza to, że nieruchomość jeszcze nie jest wybudowana bądź znajduje się w trakcie budowy. Jeżeli przedmiotem jest lokal niemieszkalny lub obiekt, który nie stanowi domu jednorodzinnego, wówczas nie mamy do czynienia z umową deweloperską.

Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy

Deweloper jest zobowiązany do sporządzenia prospektu informacyjnego odnośnie danego przedsięwzięcia. Strona zainteresowana zawarciem umowy ma prawo zażądać, aby taki prospekt został jej doręczony wraz z załącznikami. Ma prawo domagać się tego za darmo i na trwałym nośniku. Będą one stanowiły integralną część aktu notarialnego. Ponadto deweloper musi udzielić nabywcy wyczerpujących i szczegółowych informacji dotyczących inwestycji oraz własnej sytuacji finansowej.