71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław

Akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław

Sprawy spadkowe wywołują z reguły dyskomfort formalny u spadkobierców, co można w pewnym stopniu zminimalizować poprzez kontakt z wyspecjalizowaną kancelarią notarialną. Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia we Wrocławiu? Czy powołanie do spadku przekłada się bezpośrednio na otrzymanie majątku po zmarłym? Do czego przydaje się akt poświadczenia dziedziczenia i w jakim celu spadkobiercy kontaktują się z notariuszem?

Akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław – co oznacza w praktyce?

Akt poświadczenia dziedziczenia we Wrocławiu to dokument potwierdzający prawo spadkobiercy do spadku, części lub całości majątku w zależności od okoliczności. Akt poświadczenia dziedziczenia jest sporządzany po złożeniu przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku oraz protokołu dziedziczenia, ale wszystkie te dokumenty sporządzane są w tym samym dniu. Dokumenty te charakteryzują się urzędowym statusem, a dzięki temu, że wszystkie są sporządzane na jednym spotkaniu i wyłącznie w kancelarii notarialnej znacznie przyśpieszają zakończenie procedur spadkowych, bez potrzeby angażowania sądu. Kancelaria notarialna wydaje akt poświadczenia dziedziczenia dopiero po odebraniu oświadczeń od wszystkich spadkobierców, w obecności wszystkich spadkobierców.   Gdy spadkobiercy nie mogą się spotkać w jednej Kancelarii Notarialnej, a mieszkają w znacznej odległości od siebie – przepisy prawa o notariacie przewidują możliwość sporządzenia tzw. sekwencyjnego protokołu poświadczenia dziedziczenia. Na wniosek osoby zainteresowanej i przy jej udziale notariusz sporządza projekt protokołu dziedziczenia, następnie przesyła go do kolejnej wskazanej przez spadkobierców Kancelarii Notarialnej. Jeżeli wszyscy spadkobiercy złożą oświadczenia, notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale co najmniej jednej osoby zainteresowanej.

Kiedy kancelaria notarialna może odmówić wydania aktu poświadczenia dziedziczenia?

Wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia ma moc prawną taką samą jak orzeczenie sądowe i może zostać wydany niemal „od ręki”, jeżeli nie wystąpią żadne okoliczności, które uniemożliwiałby jego wydanie. Notariusz bowiem może odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy:

 • został już wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydano orzeczenie sądowe w stosunku do przedmiotowego spadku;
 • ujawnione zostaną w toku sporządzania protokołu dziedziczenia okoliczności, które wskazują, że przy sporządzaniu nie są obecne wszystkie osoby, będące potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi;
 • w toku przygotowywania protokołu dziedziczenia okaże się, że istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte bądź ogłoszone;
 • z uwagi na brak małżonka spadkodawcy oraz krewnych powołanych do dziedziczenia spadek ustawowo przypada prawnie jako spadkobiercy – gminie lub Skarbowi Państwa;
 • w chwili śmierci spadkodawca był cudzoziemcem bądź nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Polsce lub część jego spadku stanowią prawa rzeczowe i posiadanie nieruchomości zlokalizowanej za granicą.

Notariusz, który sporządził akt poświadczenia dziedziczenia wpisuje go niezwłocznie do rejestru takich aktów.

Do czego w praktyce służy akt poświadczenia dziedziczenia?

Dokument wydany przez notariusza okazuje się bardzo skuteczny w realnym posługiwaniu się spadkiem – majątkiem spadkodawcy, czyli w praktyce np. pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku osobistym, nieruchomością, itp, a także umożliwia np. zakończenie ewentualnych spraw podatkowych. Akt poświadczenia dziedziczenia ułatwia przeniesienie własności ze zmarłego na spadkobiercę, bez dodatkowych czynności. Aktu poświadczenia dziedziczenia nie trzeba pozyskiwać od razu po śmierci spadkodawcy. Jednakże należy pamiętać o tym, że gdyby spadkobierca nie chciał dziedziczyć spadku, to ma tylko 6 miesięcy na jego odrzucenie.Ustawodawca nie nakłada żadnych limitów czasowych, co daje dużą swobodę przy kontakcie spadkobierców, którzy mogą formalności u notariusza załatwić, np. w ramach cyklicznych spotkań rodzinnych.

Akt poświadczenia dziedziczenia w krajowym systemie prawnym

W polskim systemie prawnym akt poświadczenia dziedziczenia zaistniał w 2008 roku. To alternatywa dla prowadzenia sądowego postępowania spadkowego. Jest to znacznie wygodniejsza forma i bardzo elastyczna forma. Procedura nie ogranicza się jedynie do wydania urzędowych dokumentów, ale notariusz informuje spadkobierców o wszystkich obowiązkach jakie należy dokonać po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, szczególnie w urzędzie skarbowym i w księgach wieczystych. Dzięki temu spadkobiercy nie muszą martwić się pominięciem formalności spadkowych. Akt poświadczenia dziedziczenia we Wrocławiu notariusz sporządza na podstawie ustawy lub udostępnionego wcześniej testamentu z wykluczeniem testamentu szczególnego – zgodnie z warunkami zapisanymi w ustawie. Notariusz upewnia się, co do właściwego podziału spadku i wymaga osobistego stawiennictwa wszystkich stron.

Co trzeba przygotować przed wizytą u notariusza?

 • PESEL oraz informację o miejscu zamieszkania osoby zmarłej,
 • odpis aktu zgonu,
 • odpowiednie akty stanu cywilnego spadkobierców, czyli akty urodzenia, odpis aktu małżeństwa,
 • testament odręczny lub notarialny, jeżeli występuje,
 • dane z ksiąg wieczystych pod warunkiem, że w spadku występuje nieruchomość,
 • pełne dane osobowe spadkobierców.

Dlaczego warto zainteresować się aktem poświadczenia dziedziczenia we Wrocławiu?

APD, czyli akt poświadczenia dziedziczenia skraca formalności spadkowe i ułatwia życie spadkobiercom, którzy nie muszą martwić się przyciągającymi się procedurami w sądzie, ale mogą wszystko załatwić w kancelarii notarialnej. Brak limitu czasu na załatwienie spraw, jasna informacja od notariusza dotycząca nie tylko kwestii spadkowych, ale również ewentualnych formalności w US i dziale ksiąg wieczystych to realna pomoc pozwalająca na dogodne przekazanie majątku odpowiednim osobom po zmarłym.