71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław

Wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia ma doniosłość prawną taką samą jak orzeczenie sądowe i może zostać wydany niemal „od ręki”, jeżeli nie wystąpią żadne okoliczności, które uniemożliwiałby jego wydanie. Notariusz bowiem może odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy:

  • został już wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydano orzeczenie sądowe w stosunku do przedmiotowego spadku;
  • ujawnione zostaną w toku sporządzania protokołu dziedziczenia okoliczności, które wskazują, że przy sporządzaniu nie są obecne wszystkie osoby, będące potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi;
  • w toku przygotowywania protokołu dziedziczenia okaże się, że istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte bądź ogłoszone;
  • z uwagi na brak małżonka spadkodawcy oraz krewnych powołanych do dziedziczenia spadek ustawowo przypada prawnie jako spadkobiercy – gminie lub Skarbowi Państwa;
  • w chwili śmierci spadkodawca był cudzoziemcem bądź nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Polsce lub część jego spadku stanowią prawa rzeczowe i posiadanie nieruchomości zlokalizowanej za granicą.

Notariusz, który sporządził akt poświadczenia dziedziczenia wpisuje go niezwłocznie do rejestru takich aktów.