71 371 88 63
509 68 00 43, 501 34 37 85

pbakalska@notariusz-kancelaria24.pl

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 91 lok. 4 (I piętro)

Umowy majątkowe małżeńskie

W chwili zawarcia małżeństwa między mężem i żoną powstaje ustawowa wspólność majątkowa, którą mogą rozszerzyć bądź ograniczyć, jak też znieść podpisując stosowną umowę. Czynności tych mogą dokonać przed, jak i po zawarciu związku. Istotą umowy majątkowej małżeńskiej (zwanej także intercyzą) jest uregulowanie kwestii majątkowych między mężem i żoną bądź między narzeczonymi. Zastosowanie intercyzy zmienia ustawową wspólność majątkową i może prowadzić do:

  • rozszerzenia – obie strony włączają do majątku wspólnego przedmioty, które zgodnie z ustrojem ustawowym należałyby do ich majątków osobistych;
  • ograniczenia – występuje wówczas, gdy część przedmiotów, które ustawowo należałyby do majątku wspólnego przechodzi do majątku osobistego.
  • rozdzielności – jest to stan, w którym nie istnieje wspólność majątkowa i strony mają wyłącznie majątki osobiste.
  • rozdzielności z wyrównaniem dorobków – oznacza, iż podczas trwania małżeństwa występuje pełna rozdzielność majątkowa, zaś z chwilą ustania małżeństwa ochronie podlega interes tej strony, która miała mniejsze możliwości pomnożenia majątku np. z uwagi na wychowanie dzieci.

Małżeńska umowa majątkowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego – pod rygorem nieważności. Jej zawarcie w innej formie będzie powodowało nieważność zamieszczonych w niej zapisów. Należy przy tym mieć na uwadze, iż taka umowa – podobnie jak każda inna – może być zmieniona, jak też rozwiązania (przy czym rozwiązanie skutkuje powstaniem wspólności ustawowej).

Jakie są warunki sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej?

  • u notariusza muszą pojawić się obie strony, narzeczeni lub małżonkowie (w tym przypadku ze skróconym odpisem aktu małżeństwa).
  • zgoda na intercyzę obu stron (żadna ze stron nie może zostać do tego przymuszona),
  • żadna ze stron nie może być ubezwłasnowolniona lub mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • notariusz musi zweryfikować tożsamość strony (ważne dokumenty tożsamości).